Home    l    About Us     l     Mission Vision     l     Products     l     News & Activity     l     Contact 

 บริษัทฯมีนโยบายในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง เพื่อให้ได้ประโยชน์ตามความเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวมซึ่งมีมูลค่าสูงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับความรู้และความสามารถของพนักงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 


  ปรัชญา (Philosophy):      มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อลูกค้า  

  วิสัยทัศน์ (Vision):          ก้าวสู่ความเป็นผู้นำเหนือคู่แข่งขันในด้านการขายและการบริการ ด้วยการสร้าง
                                     ความพึงพอใจให้กับลูกค้า

  ภารกิจ (Mission):           สร้างและพัฒนาคุณภาพองค์กร บุคลากรและระบบบริหารจัดการในบริษัท
                                     โดยยึดหลักว่า
                                     “วันนี้ต้องดีกว่า เมื่อวาน และพรุ่งนี้ ต้องดีกว่า วันนี้”